کتابي که پيش روي شماست مجموعه‌اي است از هشت گفت‌وگو و سه‌گفتار يا مقاله. ابتدا دربارة گفتارها بگويم که هر سه را از سر درد نوشتم. آشفتگي، سردرگمي، بي‌انضباطي، لَختي، بي‌ابتکاري، ناشي‌گري، نداشتن آينده‌‌نگري، رواج فساد، و مسئوليت‌گريزيِ ديوان‌سالاريِ نوع ايراني که آثارش را به صورت دستگاه اداري ناکارآمد و نارضايتي فزايندة مردم اين ديار مي‌بينيم؛