هدف از انتشار این کتاب مستند‌سازیِ تجربه‌ای سی‌ساله است، بدین منظور که آن‌چه در این سی‌سال انجام شده از یادها نرود، برای آیندگان بماند، و شاید مدیران مطبوعات، سردبیران، روزنامه‌نگاران و مجله‌نگاران، به‌ویژه نورسیدگان، را نیز به کار بیاید، و استادان علوم ارتباطات، به‌ویژه مدرسان روزنامه‌نگاری، اگر خواستند دانشجویان خود را با تجربه‌ای مکتوب و مستند آشنا کنند، به آن ارجاع دهند؛ و همکاران فرهیختة نگاه‌نو، از آغاز تا امروز، نیز که شمارشان از هزار تن افزون است و نامشان در پایان این کتاب آمده، یک نسخه از آن را در کتابخانة خود نگاه دارند و هرگاه چشمشان بر آن افتاد، از سال‌هایی که جوان‌تر بودند و آثار و خدمات ارزنده‌شان را سخاوتمندانه در اختیار سردبیر نگاه‌نو می‌گذاشتند، یاد کنند و شاید احساس خوشایندی به ایشان دست دهد.