جایزة مهتاب میرزائی در روز 28 دی ماه 1395 توزیع شد.
برندگان سال 1394

 

 

جایزة مهتاب میرزائی در روز سه‌شنبه 28 دی‌ماه 1395 در مرکز فرهنگی شهر کتاب اهدا می‌شود. در همین روز، کتاب شاه، بی‌بی، سرباز، نوشتة ولادیمیر نابوکوف، ترجمة جناب آقای رضا رضایی، همکار ارجمند نگاه‌نو، به بحث و گفت‌وگو گذاشته خواهد شد.
تقاضا می‌کنم به منظور مشارکت در بحث و گفت‌وگو دربارة کتاب یادشده و همچنین تشویق برندگان جایزة مهتاب میرزائی، و دیدار با همکاران نگاه‌نو در این مراسم شرکت بفرمایید.


پیشاپیش سپاسگزارم
علی میرزائی


مراسم اهدای جوایز برندگان هشتمین دورة جایزة مهتاب میرزائی در روز سه شنبه، 19 آبان 1394، در شهر کتاب شهید بهشتی برگزار شد.
برندگان هشتمین دورة جایزة مهتاب میرزائی، جوایز خود را در امتداد نشستی مربوط به ‌بررسی دو کتاب «یاد گذشته، اندیشة آینده» به قلم دکتر محمدعلی موحد، و «یادداشت‌های پکن»، نوشتة دکتر محمد دهقانی دریافت کردند.