• يادگار اقبال | نادر انتخابی

• ميرزا هدايت الله وزيردفتر و انديشة حكومت قانون | داريوش رحمانيان، زهرا حاتمی

• قبا گر حرير است و گر پرنيان ... | محمدعلی موحد 

• سكوتی پر از زنگ سورتمه ها | ياروسلاو سايفرت/ پرويز دوايی

• سه نمايشنامة كوتاه |  هرولد پينتر/ مسعود زيركساز، ناصر زراعتی

• نفت سفيد | كيومرث سليمانی رویدادها

• ياد |  ان برونته/ نرگس انتخابی 

• اميد چارة ماست؛ گزارش مراسم اهدای جايزة مهتاب ميرزائی

• مهتاب در ديوار شيشه ای | بهروز غريب پور

• به ياد عبدالرحيم جعفری | الوند بهاری

• فتح الله بی نياز: تجسم روح مجروح زمانه | مسعود احمدی

• ملاقات بانوی سالخورده؛ به ياد پوری سلطانی | علی ميرزائی

• برندگان جايزة نوبل کتاب و کاریکاتور ۲۰۱۵

• تازه های كتاب | مهشيد جعفری

• نبض امروز | حسن كريم زاده

• انتقاد كتاب