نگاه‌نو نشریه‌ای است آزاد و مستقل، كه به هیچ گروه و دسته‌ای وابستگی و تمایل ندارد؛ از هیچ گروه و اندیشه بخصوصی حمایت نمی‌كند، و از هیچ دستگاه دولتی و غیر‌دولتی، به هیچ شكل كمك مالی دریافت نكرده است.

 نگاهنو آثاری را به چاپ میرساند كه اصیل، تحلیلی، مستدل و تفكر برانگیز باشد و دانش و فرهنگ اطلاعات مخاطبان را اعتلا بخشند. آثار مستند و مستدل درباره رویدادها و تحولات جهان معاصر، و آنچه گذران پربار اوقات فراغت خوانندگان را ممكن سازد نیز در این نشریه به چاپ میرسد.

  آثاری كه به نگاهنو میرسد، بازگردانده نمیشود. صاحبان آثار نشانی و شماره تلفن خود را بنویسند، و اگر خواهان آگاهی از پذیرش یا عدم پذیرش اثر خود هستند، پاكت پستی تمبردار به پیوست اثر خود بفرستند.

  نگاهنو آثار پذیرفته شده را ویرایش میكند، ولی اگر این ویرایش به تغییر اساسی اثر كشیده شود، با آگاهی و اجازه صاحب اثر خواهد بود.

چاپ آثار در نگاهنو، لزوما به تایید دیدگاههای پدیدآورندگان نیست.

  تكثیر و تجدید چاپ مقالهها و طرحهای نگاهنو ممنوع است، مگر با اجازه كتبی صاحب اثر و نگاهنو. استناد به بخشهایی از مقالهها با ذكر ماخذ از این حكم مستثنی است.