در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

• سند دروغ نمی گويد | آبتين گلكار

• در نبردی بدفرجام | سوتلانا آلكسيويچ/ آبتين گلكار

• سلامت و توسعة پايدار | غلامحسين فيروزفر، اميرهوشنگ مهريار

• تصويری از نظام سلامت ايران | حميده جوادی نسب، عباس وثوق مقدم

• افسردگی: بيماری هزار چهره | احمد جليلی

• يادی از دكتر كاظم سامی | علی ميرزائی

• گفت وگوی علی ميرزائی با دكتر ايرج فاضل

• درس هايی از گذشته و نگاهی به آينده | محمدعلی موحد

 

• يادگار اقبال | نادر انتخابی

• ميرزا هدايت الله وزيردفتر و انديشة حكومت قانون | داريوش رحمانيان، زهرا حاتمی

• قبا گر حرير است و گر پرنيان ... | محمدعلی موحد 

• سكوتی پر از زنگ سورتمه ها | ياروسلاو سايفرت/ پرويز دوايی

• سه نمايشنامة كوتاه |  هرولد پينتر/ مسعود زيركساز، ناصر زراعتی

• نفت سفيد | كيومرث سليمانی رویدادها

• ياد |  ان برونته/ نرگس انتخابی 

• اميد چارة ماست؛ گزارش مراسم اهدای جايزة مهتاب ميرزائی

• مهتاب در ديوار شيشه ای | بهروز غريب پور

• به ياد عبدالرحيم جعفری | الوند بهاری

• فتح الله بی نياز: تجسم روح مجروح زمانه | مسعود احمدی

• ملاقات بانوی سالخورده؛ به ياد پوری سلطانی | علی ميرزائی

• برندگان جايزة نوبل کتاب و کاریکاتور ۲۰۱۵

• تازه های كتاب | مهشيد جعفری

• نبض امروز | حسن كريم زاده

• انتقاد كتاب