سال 1402

درج آگهي در فصلنامة اجتماعی، فرهنگی، ادبی و هنری نگاه‌نو تعرفة

               آگهی تک رنگ (صفحه‌های داخلی مجله)                           (ارقام به ریال)

تمام صفحه  12×19 سانتیمتر

12.350.000

نیم‌صفحة افقی 12×9  سانتیمتر

6.500.000

نیم‌صفحة عمودی  18×6 سانتیمتر

6.500.000

 

                 صفحه‌های چهار رنگ داخل (تمام صفحه)                         (ارقام به ریال)

پشت جلد

66.000.000

صفحة 2 جلد (داخل روی جلد)

60.000.000

صفحة 3 جلد (داخل پشت جلد)

60.000.000

صفحه‌های داخلی (گلاسه)

42.000.000

 

مشخصات آگهی‌های چهار رنگ

  • اندازة ‌آگهی، بعد از برش، 5/23 × 3/16 سانتی‌متراست. (تقاضا می‌کنیم به این مهم توجه دقیق بفرمایید)

  • نوشته‌ها و طرح آگهیِ خود را طوری تنظیم بفرمایید که از هر چهار طرف، پس از برش صفحة مجله، حداقل یک سانتی‌متر، برای احتیاط، فضای خالی داشته باشد. (یعنی نوشته‌ها و طرح‌ها را در داخل چهارگوشه‌ای فرضی قرار دهید که اندازة آن 22×15 است). هدف این است که طرح و نوشتة شما، به وسیلة بُرشکار ِچاپخانه، از روی بی‌احتیاطی، بریده و ناقص نشود.

  • لطفاً فایل آگهی‌های خود را با فرمت Tiff یا Pdf به شکل CMYK به نگاه‌نو تحویل دهید. 

  • مؤسسه‌ها و سازمان‌های فرهنگی برای استفاده از تخفیف هزینه‌های صفحه‌های رنگی تماس بگیرند.

شماره حساب: مؤسسه فرهنگی هنری نگارة آفتاب در بانک پاسارگاد

209-810-66526-1 شمارة حساب 

490570020981000066526001ir شمارة ‌شبا

 

5022-2970-0002-4518 شمارة ‌کارت