• نامه‌ به نگاه‌نو 

  • نظرخواهی 

  • شاد باش و دیر زی . علی میرزائی 

  • سپاسگزاری 

  • فراخوان جایزة مهتاب میرزائی 

 

   بخش ویژه: آموزش‌وپرورش
  • حال آموزش و پرورشمان خوب نیست! . علی میرزائی

  • آموزش و پرورش و توسعه . علینقی مشایخی 

  • مروری بر برهوتِ نظام آموزشی کشور . بیژن عبدالکریمی 

  • بی تربیت آزادی و قانون نتوان داشت . هدیه رهبری 

  • آموزگاری با عشق و اندیشه: روایت یک تجربة شخصی . نرگس انتخابی

  • میراث ماندگار جان دیویی: آموزگارِ آموزگاران . نادر انتخابی 

 

با توجه به قطع اکثر پروازهای هوایی و مشکلات دیگری که بر اثر شیوع ویروس کرونا پدید آمده است، امکان دارد نگاه نو 124 را که دیروز به پست داده ایم با تاخیری بیش از معمول دریافت کنید.

پوزش ما را بپذیرید.

 

علی میرزایی

13 اسفند 1398