جایزة مهتاب میرزائی در روز سه‌شنبه 28 دی‌ماه 1395 در مرکز فرهنگی شهر کتاب اهدا می‌شود. در همین روز، کتاب شاه، بی‌بی، سرباز، نوشتة ولادیمیر نابوکوف، ترجمة جناب آقای رضا رضایی، همکار ارجمند نگاه‌نو، به بحث و گفت‌وگو گذاشته خواهد شد.
تقاضا می‌کنم به منظور مشارکت در بحث و گفت‌وگو دربارة کتاب یادشده و همچنین تشویق برندگان جایزة مهتاب میرزائی، و دیدار با همکاران نگاه‌نو در این مراسم شرکت بفرمایید.


پیشاپیش سپاسگزارم
علی میرزائی