در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه‌نو

در ستایش خرد و آزادی | عزت‌الله فولادوند

بخش ویژه: کارنامه نصرالله کسرائیان

• عکس می‌گیرم، پس زنده‌ام | گفت‌وگو با نصرالله کسرائیان

• شعرهای چارلز بوکوفسکی |  ترجمة نصرالله کسرائیان

• کارنامة نصرالله کسرائیان | اسماعیل عباسی

مقاله‌ها
• نیرنگ‌های عقل: ترامپیسم در آستانۀ درماندگی | فخرالدین عظیمی
• برآمدن ترکان و تأثیر آن در اشاعۀ زبان و فرهنگ فارسی | محمدعلی موحد
• تجربۀ دموکراسی در کشورهای خاورمیانه | احمد کاظمی موسوی
• حل مشکل محیط زیست اولویت ما نیست! | محمد درویش
• خیام در میان فیلسوفان و صوفیان | حسین معصومی همدانی
• خطر کمونیسم یا جنگ روانی، در آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت (پاییز1330) |  محمدحسین خسروپناه
• تاریخ و تاریخ‌نگاری کار و طبقۀ کارگر در ایران | تورج اتابکی
• دگردیسی در رژیم سلب ‌مالکیت از توده‌ها در ایران امروز | محمد مالجو
• ابن بطوطه به روایت موحد | محمد دهقانی
• خاقانی و حمیدی، دو ستیهندۀ خودستای | مهدی فیروزیان
• چارلی و رضا؛ از سازمان افسران حزب تودة ایران تا سازمان امنیت آلمان شرقی | بهمن زبردست

داستان، کاریکاتور
• نبض امروز | حسن كريم‌زاده
• چند قطره امید | ویکتوریا توکاروا/ پرویز دوایی

رویدادها و گزارش‌ها
• به یاد عبدالعلی برومند: شاعر ملی | داوود هرمیداس باوند
• مرگِ برژینسکی | امیرحسین توکلی ..
• یادی از محمودی خوانساری، صدایی که سی سال پیش خاموش شد |  مجدالدین کیوانی

کتاب
• تازه‌های کتاب | بهنام تهرانی
• انتقاد کتاب 24