مراسم سیزدهمین دورة جایزه مهتاب میرزائی در روز  بیستم تیرماه 1398 برگزار شد.