برندگان سال‌های گذشتة جایزة مهتاب میرزائی (جایزة هر سال مربوط به آثار منتشر شده در سال پیش‌تر است)

ـ 1386: رضا رضایی (فقط به یک نفر جایزه داده شد).
ـ 1387: عزت‌الله فولادوند (مترجم برگزیده)، محمدرضا نیکفر (نویسندة برگزیده).
ـ 1388: خشایار دیهیمی (مترجم برگزیده)، فخرالدین عظیمی (نویسندة برگزیده)، جوان‌ترین همکار: آناهید خزیر.
ـ 1389: روشن وزیری (مترجم برگزیده)، محمدعلی موحد (نویسندة برگزیده)، جوان‌ترین همکار: محمد غفاری.
ـ 1390: عبدالله کوثری (مترجم برگزیده)، آبتین گل‌کار (نویسندة برگزیده)، جوان‌ترین همکار: الوند بهاری.
ـ 1391: پرویز دوایی (مترجم برگزیده)، محمدحسین خسروپناه (نویسندة برگزیده)، مرضیه مالمیر (جوان‌ترین همکار) وجیهه رضوانی (جوان‌ترین همکار).
ـ 1392: مترجم برگزیده معرفی نشد. نادر انتخابی (نویسندة برگزیده)، جوان‌ترین همکار: علیرضا اکبری.
ـ 1393: عزت‌الله فولادوند (مترجم برگزیده)، مصطفی ملکیان (نویسندة برگزیده)، جوان‌ترین همکار: امیلی امرایی.
ـ 1394: حسین معصومی همدانی (مترجم برگزیده)، شهیندخت خوارزمی (نویسندة برگزیده)، جوان‌ترین همکار: سید آریا قریشی
ـ 1395: آبتین گل‌کار (مترجم برگزیده)، فخرالدین عظیمی (نویسندة برگزیده)، جوان‌ترین همکار: سپیده حاتمی.