جایزة مهتاب میرزائی در روز 28 دی ماه 1395 توزیع شد.
برندگان سال 1394

 

 

1. سپیده حاتمی، جوان‌ترین همکار سال 1394، نویسندة داستان کوتاه «صندلی لهستانی»، که در نگاه‌نو شماره 106 منتشر شد.


2. دکتر آبتین گل‌کار، بهترین مترجم به انتخاب خوانندگان نگاه‌نو در سال 1394، برای ترجمة «در نبردی نافرجام»، خطابة خانم سوتلانا آلکسیویچ، برندة جایزة نوبل ادبیات 2015، که در نگاه‌نو 107 منتشر شد.


3. دکتر فخرالدین عظیمی، بهترین نویسندة مقاله، به انتخاب خوانندگان نگاه‌نو در سال 1394، برای نوشتن مقالة «نئولیبرالیسم و زیست اجتماعی»، که در نگاه‌نو شمارة 105 به چاپ رسید.